DOCUMENTACIÓN LSSI-CE DE:

DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P.

Para el cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.


Adaptación realizada per:
SPASS FORMACIÓN, S.L.U.CATALÁ
POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P. (ara endavant, el Responsable) amb NIF J60434875 informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Responsable del tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P.
NIF: J60434875
Domicili: C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA
Direcció de correu electrònic: admin@distribucionsteis.com
Web: https://distribucionsteis.com/
Telèfon: 938707432

Base jurídica del tractament

El RESPONSABLE tractarà les dades personals de l’usuari en base al consentiment exprés que aquest atorga una vegada llegida la Política de privacitat, en atenció a l’article 6.1.a) Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades personals.

Envio i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per el Responsable. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l’afectat almenys la informació bàsica següent:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s’escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

El Responsable no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a el Responsable és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se el Responsable de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

El Responsable no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a el Responsable de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel Responsable sempre que procedeixi de fonts alienes el Responsable.

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

• 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal el Responsable C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA o a l’email admin@distribucionsteis.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Tanmateix, podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.
Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del Responsable, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

El Responsable es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

 

 

 


AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Raó social: DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P.
NIF: J60434875
Adreça: C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA
Telèfon: 938707432
Email: admin@distribucionsteis.com

Finalitat de la pàgina web

La finalitat d’aquesta web es atendre les seves consultes i peticions.

El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: https://distribucionsteis.com/

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre el Responsable amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el Responsable o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del Responsable i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de el Responsable.

Contingut de la web i enllaços (links)

El Responsable es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

El Responsable no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Responsable. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de el Responsable té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.


POLÍTICA DE COOKIES

DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P. (ara endavant, el Responsable), a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web https://distribucionsteis.com/, amb la finalitat de millorar la usabilitat de la mateixa, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de el Responsable, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que el Responsable posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de el Responsable, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que el Responsable posa a disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzin qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades al Responsable, o l’accés a dades pel Responsable per a la prestació dels seus serveis.

El Responsable informa els usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part d’aquests usuaris.

El Responsable utilitza els següents tipus de cookies:
Classificades segons la seva titularitat:

*Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per el Responsable.
*Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a el Responsable, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de el Responsable.

Classificades segons la seva finalitat:

*Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació en identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol•licitat prèviament per l’usuari.
*Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per el Responsable (fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l’usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades segons la seva durada:

*Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.
*Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de el Responsable encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies es desitgés retirar-lo, s’hauran eliminar aquelles cookies emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera: https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Ampliació de Google Analytics
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web proporcionat per Google, Inc (Google, ara en endavant). Google Analytics utilitza les anomenades “cookies”, arxius de text que s’instal·len a l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris a Internet. La informació que genera la cookie sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web es transmet i s’emmagatzema generalment en els servidors de Google dels Estats Units. En cas d’activar l’opció d’IP anònima a la pàgina web, l’adreça IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o en els altres països que així ho hagin acordat dins de l’espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà l’adreça IP completa a un servidor de Google als Estats Units i un cop allà s’escurçarà. Únicament amb autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació per tal de valorar el comportament de l’usuari a la pàgina web, generar informes sobre les activitats del web i oferir al propietari de la pàgina serveis relacionats amb l’ús web i d’Internet. L’adreça IP transmesa pel seu navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de cookies configurant el navegador corresponentment de manera que no s’emmagatzemin les cookies. Aquesta configuració pot afectar la plena funcionalitat de la pàgina web. Amb l’ús d’aquesta web, l’usuari està d’acord amb el processament de dades per Google de la manera anteriorment esmentada. L’usuari també pot evitar el registre de les dades generades per les galetes i dels relacionats a l’ús de la pàgina web (inclosa l’adreça IP), així com el processament dels mateixos descarregant i instal·lant el següent plugin per al navegador disponible a través d’aquest link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Més informació sobre els termes i condicions d’ús i política de privacitat en les condicions d’ús de Google Analytics o en les condicions generals de Google Analytics. Tingues en compte que en aquesta pàgina el codi de Google analytics inclou l’etiqueta “gat._anonymizeIp ();”, que assegura la recol·lecció d’adreces IP de manera anònima (màscara d’IP).

RECOMANACIONS PER AL COMPLIMENT DEL LLOC WEB A LA LSSI-CE

Ha d’informar quan s’accedeix a la seva pàgina per mitjà d’una barra d’encapçalament o una finestra emergent l’ús de cookies de la següent manera:
Exemple 1
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (Per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar els teus preferències AQUÍ.
ACCEPTAR REBUTJAR

Exemple 2
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-te publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Clica AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó “Acceptar” o configurar-les o rebutjar el seu ús clicant AQUÍ.
ACCEPTAR

Exemple 3
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-te publicitat personalitzada basant-se un perfil elaborat a partir de les teves hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Clica AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les cookies prement el botó “Acceptar” o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó “Configurar”.
ACCEPTAR CONFIGURAR

Instruccions incorporació banner
• El banner ha de ser clarament visible en el moment d’accedir a la pàgina web. Es recomana que el banner ocupi una porció important de la pantalla i que obligui a l’usuari a acceptar o rebutjar les galetes abans de continuar amb la navegació.
• El contingut no ha de ser accessible o clarament llegible fins que l’usuari interactuï amb el banner i estableixi les seves preferències.
• El botó o enllaç “AQUÍ” haurà de redirigir automàticament a la política de cookies de la pàgina web.
• El botó “Configurar” redirigirà a sistema de configuració en el qual l’usuari podrà rebutjar les galetes o establir les seves preferències.

CASTELLANO
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A efecto del previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016, DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P. (ahora en adelante, el Responsable) con NIF J60434875 informa al Usuario que sus datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de prestarle los servicios solicitados y enviarle la información sobre nuestra empresa que pueda ser de su interés.
Responsable del tratamiento
La empresa responsable del tratamiento de sus datos en virtud de esta Política de Privacidad es:
DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P.
NIF: J60434875
Domicilio: C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA
Dirección de correo electrónico: admin@distribucionsteis.com
Web: https://distribucionsteis.com/
Teléfono: 938707432

Base jurídica del tratamiento
El RESPONSABLE tratará los datos personales del usuario en base al consentimiento expreso que éste otorga una vez leída la Política de privacidad, en atención al artículo 6.1.a) Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos personales.
Envío y registro de datos de carácter personal
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre los servicios prestados por el Responsable. Así mismo, el no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de subscribirse, registrarse o recibir información de estos servicios.
Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del afectado a través de redes de comunicaciones electrónicas o en el marco de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, así como en aquellos otros supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado almenos la información básica siguiente:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
b) La finalidad del tratamiento.
c) La manera en que el afectado podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Sin embargo, los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento a que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, a menos que la empresa o organización ocupen menos de 250 personas, con la excepción de que el tratamiento que realice pueda suponer un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales indicados en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679.
Finalmente, el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 determina la necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño accidental. Esto implica el establecimiento de medidas técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos personales y la posibilidad (artículo 5.2) de demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica (responsabilidad proactiva).
Cesión o comunicación de datos personales y transferencias internacionales

El Responsable no cederá los datos personales a terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento expreso del afectado en virtud del artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril del 2016.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados.
El Usuario que envía la información al Responsable es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose el Responsable de cualquier responsabilidad sobre este tema.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El Usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.
El Responsable no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las cuales se indique otra fuente, por lo cual tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de esta información. Se exonera al Responsable de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por el Responsable siempre que proceda de fuentes ajenas a el Responsable.
Conservación de los datos
En cualquier caso, el tiempo de conservación será el indispensable, debiéndose de mantener como mínimo:
• 4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…)
• 5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial)
• 6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…)
• 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a través de correo postal al Responsable C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA o al email: admin@distribucionsteis.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.
Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación
Aceptación y consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de las mismas por parte del Responsable, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.
Cambios en la presente política de privacidad.
El Responsable se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Responsable anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.


AVISO LEGAL

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) a continuación se detallan los datos identificativos de la empresa:
Nombre empresa
Razón social: DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P.
NIF: J60434875
Dirección: C/BARCELONÈS, Nº 45 – POL. IND. EL RAMASSAR, 08401, GRANOLLERS, BARCELONA
Teléfono: 938707432
Email: admin@distribucionsteis.com
Finalidad de la página web
La finalidad de esta página web es atender sus consultas y peticiones.

El presente aviso legal (de ahora en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del sitio web: https://distribucionsteis.com/
Legislación
A todos los efectos las relaciones entre el Responsable con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
Uso y acceso de usuarios
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, de ninguna forma, el inicio de una relación comercial con el Responsable o cualquiera de sus delegaciones.
Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad del Responsable y, por lo tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni incluso citando las fuentes, excepto consentimiento por escrito del Responsable.
Contenido de la web y enlaces (links)
El Responsable se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida a sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a esta información a ciertos usuarios.
El Responsable no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros a las cuales se pueda acceder por “links” o enlaces desde cualquier página web propiedad del Responsable. La presencia de “links” o enlaces a las páginas web del Responsable tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

POLÍTICA DE COOKIES
DISTRIBUCIONS TEIS, S.C.P. (ahora en adelante, el Responsable), a través del presente documento, recoge su Política de recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento del que dispone el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).
Las cookies se almacenan al equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo móvil) y recopilan información al visitar la página web https://distribucionsteis.com/ , con el fin de mejorar la usabilidad de la misma, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los usuarios para poder adaptarse a los mismos, así como obtener información con fines estadísticos. En el caso de aquellos usuarios que ya sean clientes del Responsable, la información recogida con las cookies servirá también para su identificación al acceder a las diferentes herramientas que el Responsable pone a su disposición para la gestión de los servicios.
La presente Política de cookies será de aplicación a aquellos usuarios que voluntariamente visiten las páginas web del Responsable, rellenen formularios de recogida de datos, accedan a las herramientas que el Responsable pone a disposición de sus clientes para gestionar sus servicios, o utilicen cualquiera otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de datos a el Responsable, o el acceso a datos por el Responsable para la prestación de sus servicios.
El Responsable informa los usuarios de sus páginas web, de la existencia de cookies y pone a su disposición la presente Política con el fin de informarlos sobre el uso y del objeto de las mismas. El hecho de continuar la navegación a través de sus páginas, supone el conocimiento y la aceptación de la presente Política por parte de estos usuarios.
El Responsable utiliza los siguientes tipos de cookies:
Clasificadas según su titularidad:
*Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por el Responsable.
*Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a el Responsable, de forma anónima, con el fin de realizar estudios estadísticos de navegación por las páginas web del Responsable.
Clasificadas según su finalidad:
*Cookies técnicas y/o de personalización: facilitan la navegación al identificar la sesión, permitir el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar a medida las opciones disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado previamente por el usuario.
*Cookies de análisis y/o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus usuarios y en consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por el Responsable (fundamentalmente, Google Analytics*), así como gestionar los espacios publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario. Recoge datos de forma anónima con el fin de obtener perfiles de navegación de los usuarios.
Clasificadas según su duración:
*Cookies de sesión: recogen y almacenan los datos mientras el usuario accede en la página web.
*Cookies persistentes: recaudan y almacenan los datos en el terminal del usuario durante un periodo de tiempo variable en función de qué sea la finalidad para la cual han sido utilizadas.
El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad.
En cualquier caso, los usuarios pueden configurar su navegador, de forma que se desactive o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no desear recibir estas cookies, no constituye un impedimento para poder acceder a la información de los sitios web del Responsable aunque el uso de algunos servicios podrá ser limitado. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies se deseara retirarlo, se habrán eliminar aquellas cookies almacenadas al equipo del usuario, a través de las opciones de los diferentes navegadores.
La forma de configurar los diferentes navegadores para ejercitar las acciones señaladas en los párrafos anteriores, se puede consultar a:
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera: https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Ampliación de Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. (Google, ahora en adelante). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del comportamiento de los usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Sólo excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede afectar a la plena funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por Google de la forma anteriormente mencionada. El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluida la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Más información acerca de los términos y condiciones de uso y política de privacidad en las condiciones de uso de Google Analytics o en las condiciones generales de Google Analytics. Ten en cuenta que en esta página el código de Google analytics incluye la etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que asegura la recolección de direcciones IP de manera anónima (máscara de IP).


RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SITIO WEB A LA LSSI-CE
Debe informar cuando se accede a su página por medio de una barra de encabezamiento o una ventana emergente el uso de cookies de la siguiente manera:
Ejemplo 1
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.
ACEPTAR COOKIES RECHAZAR COOKIES

Ejemplo 2
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso clicando AQUÍ.
ACEPTAR

Ejemplo 3
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar”.
ACEPTAR CONFIGURAR

Instrucciones incorporación banner
• El banner deberá ser claramente visible en el momento de acceder al sitio web. Se recomienda que el banner ocupe una porción importante de la pantalla y que obligue al usuario a aceptar o rechazar las cookies antes de continuar con la navegación.
• El contenido no deberá ser accesible o claramente visualizable hasta que el usuario interactúe con el banner y establezca sus preferencias.
• El botón o enlace “AQUÍ” deberá redirigir automáticamente a la política de cookies de la página web.
• El botón “Configurar” redirigirá al sistema de configuración en el que el usuario podrá rechazar las cookies o establecer sus preferencias.